تبلیغات
تقدیر یا تدبیر؟
پرپر از شاپر پرواز پری ، پر زد و رفت

سرسری ، بر سر سردار ، سری سرزدو رفت

در درِ درزده ، در دار ، دراز است دلی

بر برِ باربری ، بار به باری زد و رفت

کم کَمَک ، کَم کَم و کَم کَم ، کمر دل خم شد

زیر زیر و زِبر زَهره ی ذن ، در زد و رفت

خُم خَمخانه و خَمری که خُمش بشکسته

شرفش شالوده ی شهره ی شهری شد و رفت

چه کنم چه چه ی چلچله ی سرد چشام

تَرِ تَر ، تَرتر از آن تریِ تَر ، تَر شدو رفتچهارشنبه 24 آذر 1389 | نظرات ()
Blog Skin