تبلیغات
تقدیر یا تدبیر؟

«دوکوچه پائینی»>>

به رنگ ناب ترین خاطرات شیرینی
شبیه پاك ترین لحظه های دیرینی
به بوی خنده ی تو نشئه می شود چشمم
تو مثل مستی یك باغ ، مثل نسرینی
به روی پهنه ی رؤیای آسمانی من
تو با شكوه ترین خوشه های پروینی
غروب، مرگ، شكستن،سكوت، تنهایی
برای هر چه كه درد است باز تسكینی
مگیر چهره زمن چون برای من تو هنوز
عزیز دخترك آ ن دو كوچه پایینی
بیا دوباره بیا تا برای هم پوشیم
لباس ساده ی آن روزهای خوشبینی
دکتر غلامرضا فتحی>>
سه شنبه 9 آذر 1389 | نظرات ()
Blog Skin